(R)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-N-(4-(2-((2-hydroxy-2-phenylethyl)amino)ethyl)phenyl)acetamide

Showing the single result